Tijdens Exchange migraties is het mogelijk om het x500 adres te exporteren op de oude server en deze te importeren op de nieuwe server. Hierdoor is het mogelijk om na migratie, zonder bounce, te reageren op oude berichten, ook als het adres in de voorgestelde contacten zit.

Op de oude server, voer de volgende PowerShell opdracht uit:

Get-ADUser -SearchBase “OU=legacyusers,DC=domain,DC=local” -Filter * -Properties SamAccountName,legacyExchangeDN | Select-Object SamAccountName,legacyExchangeDN | Export-CSV C:\UserExport.csv -NoTypeInformation

Op de oude nieuwe, maak een scriptfile, legacyusers.ps1 en zet daar de volgende code in (het csv bestand moet in de root van de c-schijf staan):

  

Import-Module ActiveDirectory
$Input = Import-CSV C:\UserExport.csv
ForEach ($ADUser in $Input){
if ($ADUser.legacyExchangeDN){
Set-ADUser -Identity $ADUser.SamAccountName -add @{proxyAddresses=”X500:$($ADUser.legacyExchangeDN)”}
}
}

 

 

 

Voer dit script uit op een server waar Active Directory services op geïnstalleerd zijn.

Controleer het attribuut proxyAddresses om te zien of het custom x500 adres is toegevoegd bij de gebruiker.